برآورد سطح و بررسي عوامل موثر بر مرگ ومير جمعيت روستايي شهرستان ساري در سالهاي 86-85
پشتیبانی آنلاین
گروه محصول -> -> جامعه شناسی

برآورد سطح و بررسي عوامل موثر بر مرگ ومير جمعيت روستايي شهرستان ساري در سالهاي 86-85قیمت: ۱۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 209     کد محصول :4052      حجم فایل:38,87 MB      نوع فایل :zipبرآورد سطح و بررسي عوامل موثر بر مرگ ومير جمعيت روستايي  شهرستان ساري در سالهاي 86-85

 

    مرگ به عنوان واقعه ایی تجدید ناپذیر و شاخصی مؤثر در تغییرات جمعیتی که خود متاثر از شرایط اجتماعی ،اقتصادی،بهداشتی ،فرهنگی و ... است. و با توجه به تفاوتهای آن در مناطق مختلف به بررسی و پژوهش در خصوص آن جهت برنامه ریزی های دقیق تر به منظور تضمین هر چه بیشتر سلامتی افراد جامعه،بهبود وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی،ارتقاء سطح زندگی و افزایش امید زندگی و بالا بردن شاخصهای توسعه و بهبود عوامل تاثیر گذار بر این پدیده از سوی دست اندرکاران امور برنامه ریزی،امری ضروری است . بر این اساس و نیزبرای اینکه دستاوردی داشته باشیم از وضعیت مرگ و میر نقاط روستایی استان مازندران و عواملی که بر این واقعه مؤثرند و همچنین نمودی داشته باشیم از ارتباط این واقعه با توسعه ی اقتصادی – اجتماعی به پژوهش در خصوص مساله مرگ در نقاط روستایی شهرستان ساری که بیشترین جمعیت روستایی استان را به خود اختصاص میدهد پرداخته ایم

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                                                                                        

1-1 مقدمه           2

1-2 بیان مسئله تحقیق       4

1-3 اهداف تحقیق  7

1-4 ضرورت تحقیق             9

1-5 محدوده زمانی و مکانی مورد مطالعه          10

1-6 قلمرو مطالعاتی تحقیق   11

 

فصل دوم : چارچوب نظری تحقیق 

2-1 مقدمه           13

2-2  پیشینه ی تحقیق        16

2-3-1 مطالعات خارجی        16

2-2-2 مطالعات داخلی        21

2-3 مباحث نظری   31

2-3-1 ابن خلدون   31

2-3-2 چیپولا         32

2-3-3 دنیس رانگ  34

2-3-4 مک کیون و رکورد       35

2-3-5 پرستون و هینز          36

2-3-6 شوفیلد و رهر           38

2-3-7 مایکل تودارو 38

2-3-8 کالدول        39

2-3-9 آنتونی گیدنز             40

2-3-10 نظریه ارتباط توسعه اجتماعی – اقتصادی با مرگ و میر        43

2-3-11 نظریه انتقال اپیدمیولوژیک        45

2-4 چارچوب نظری تحقیق    48

2-5 مدل تحلیلی تحقیق       51

2-6 سوالات تحقیق            52

2-7 فرضیه های تحقیق       53

2-8 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم    54

2-8-1 تعریف مفاهیم           54

2-8-2 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها             55

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق 

3-1 مقدمه           59

3-2 روش تحقیق    60

3-3 جمعیت آماری  62

3-4 روش جمع آوری اطلاعات            62 

3-5 محدودیت های تحقیق   66

 

فصل چهارم : کلیات در خصوص مرگ 

4-1 مقدمه           74

4-2 مرگ             74

4-3 اندازه گیری مرگ و میر   75

4-3-1 میزان خام مرگ و میر  75

4-3-2 میزان های اختصاصی مرگ بر حسب سن             76

4-3-3 میزان مرگ و میر اطفال            77

4-3-4 امید زندگی  79

4-4 الگوی مرگ و میر          81

4-5 جدول عمر      81

4-5-1 تاریخچه جدول عمر     82

4-5-2 انواع جدول عمر و روش های تدوین آن     82

4-5-3 ساختار متعارف جدول عمر        85

4-6 علت مرگ       87

4-6-1 چگونگی تغییر تدریجی ثبت علت مرگ       93

4-7 توزیع سنی جمعیت       95

4-7-1 شاخص های آماری توزیع سنی             96

4-7-2 هرم سنی جمعیت     97

4-7-3 جوانی و سالخوردگی جمعیت    99

4-8 عوامل موثر بر مرگ و میر             100

4-8-1 جنس         101

4-8-2 سن           102

4-8-3 وضع زناشویی           103

4-8-4 پایگاه اقتصادی – اجتماعی       103

4-8-5 محل سکونت            105

4-9 جمعیت و مرگ و میر جهان در بستر زمان     106

4-10 جمعیت و مرگ و میر ایران در بستر زمان    110

4-11 آشنایی با وضعیت استان مازندران           113

4-12 آشنایی با وضعیت نقاط روستایی شهرستان ساری              124

 

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل داده ها 

5-1 مقدمه           130

5-2 توصیف داده ها            132

5-3 یافته های استنباطی    153

5-4 اندازه گیری مرگ و میر مناطق روستایی شهرستان ساری       164

5-4-1 میزان خام مرگ و میر  164

5-4-2 میزان های اختصاصی مرگ بر حسب سن             166

5-4-3 الگوی مرگ و میر       174

5-4-4 میزان مرگ و میر کودکان          175

5-4-5 جدول عمر جمعیت روستایی شهرستان ساری      177

 

فصل ششم : یافته های تحقیق 

6-1 مقدمه           184

6-2 بررسی ویژگی های فوت شدگان و علل مرگ و میر در نقاط روستایی شهرستان ساری        185

6-2-1 توزیع سنی و جنسی  185

6-2-2 وضعیت زناشویی       190

6-2-3 مکان فوت    193

6-2-4 فصل و ماه فوت         193

6-2-5 وضعیت فعالیت          194

6-2-6 سطح سواد             195

6-2-7 علل عمده فوت         196

6-3 نتیجه گیری     198

6-3-1 بررسی علل مرگ و میر فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری با عوامل مختلف      195 

6-3-2 مقایسه با نتایج تحقیقات پیشین            201

6-3-3 نتیجه گیری نهایی      203

6-4 پیشنهادات     205 ضمائم          209

       222منابع لاتین   

      225منابع و ماخذ  

 

                                                                                                                  

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1 – 1- مقدمه :                                                                               

یکی از دو پدیده ذاتی جمعیت ( در کنار ولادت ) مرگ و میر است . که برعکس ولادت در حرکت زمانی جمعیت نقش منفی و کاهنده دارد . هم چنین واقعه ای تجدیدناپذیر و دارای شمول عام که کلیه افراد جامعه را در بر می گیرد و هیچ موجودی را از این واقعه گریزی نیست . تنها تفاوتی که میان مرگ و میرهای مختلف می توان یافت نوع از دنیا رفتن ، علت مرگ و میر و طول عمر می باشد

ولی انسان برای گریز از مرگ و میر و به تاخیر انداختن آن همواره در تلاش و تکاپو بوده است . مرگ و میر در مقایسه با سایر وقایع جمعیتی ، اولین موضوعی است که اذهان بشر را همواره به خود معطوف داشته است . ( شرایاک، 1975، 221 ) لذا تلاش برای کاهش مرگ و میر و اعمال تمهیداتی در راستای آن موضوعی است که مورد پذیرش تمام فرهنگ ها و ایدئولوژی ها قرار می گیرد و در این زمینه مقاومتی وجود ندارد . ( میرزایی،1375 ،16 ) .

مرگ پدیده ای صرفاً زیستی نیست و جنبه های اقتصادی – اجتماعی مهمی در آن نهفته است از همین جا بود که شناخت ویژگی های مختلف و بررسی جنبه های افتراقی این پدیده مورد توجه واقع شد و موضوع بررسی های علمی مختلفی قرار گرفت

امروزه مرگ یکی از سنجه های توسعه به شمار می آید و مطالعه آن به منظور سرعت بخشیدن در این فرایند از اهمیت زیادی برخوردار است . ( کاظمی پور ، 1382،2) .

 

- بیان مساله تحقیق :    

            مرگ و میر یکی از دو یا سه عامل اصلی جمعیتی است که ثبات یا تغییر آن در جریان زمان سبب تغیییر در حجم جمعیت ، توزیع جمیعیت یا ترکیب جمعیت می شود . و به واسطه این تغییرات واقعه مرگ و میر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . در واقع نوسانات مرگ و میر در کنار ثبات نسبی باروری نقش اصلی را در افت و خیز جمعیت ها ایفا کرده است

            شاخص مرگ و میربه عنوان یک عامل موثر در تغییرات جمعیتی متاثر از شرایط اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی و فرهنگی و به عبارت دیگر بسیاری از عوامل خارجی نظیر غذا ، بهداشت ، مسکن ، توسعه صنعتی ، پیشرفت فرهنگی .... می باشد که در چند دهه اخیر تفاوتهای زیادی کرده است . و به دنبال تحولات یاد شده در اغلب جوامع جهانی اعم از صنعتی و غیرصنعتی نسبت مرگ و میر مشتمل بر مرگ و میر اطفال ، افراد میانسال ، زنان ( در حین زایمان ) تا حد زیادی کاهش یافته و طبعاً باعث افزایش جمعیت ، افزایش طول عمر و در موارد زیادی نسبت جمعیت سالمند شده است . ( شیخی، 12،1375

 

نوع فایل: word

 سایز: 38.8 MB

تعداد صفحه:209

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:مرگ به عنوان واقعه ایی تجدید ناپذیر و شاخصی مؤثر در تغییرات جمعیتی که خود متاثر از شرایط اجتماعی ،اقتصادی،بهداشتی ،فرهنگی و ... است. فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در209 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت می باشد.  


محصولات مرتبط

پاورپوینت بازارهای مصرف کننده

پاورپوینت بازارهای مصرف کننده
پاورپوینت بازارهای مصرف کننده   پاورپوینت بازارهای مصرف کننده دارای 19 اسلاید (ویژه رشته های اقتصاد) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید. عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده مقدمه بازار مصرف کننده...
قیمت : 75,000 ریال تعداد صفحات : 19

پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری
پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری   پاورپوینت  ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری دارای 14 اسلاید با ظاهری زیبا و متفاوت ،مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید. هفت برنامه مصوب بمنظور تحول اداري برنامه...
قیمت : 5,900 ریال تعداد صفحات : 14

پاورپوینت جوايز كيفيت چه هستند ؟

پاورپوینت جوايز كيفيت چه هستند ؟
پاورپوینت جوايز كيفيت چه هستند ؟   پاورپوینت جوايز كيفيت چه هستند دارای 15 اسلاید  مفید، مختصر با ظاهری زیبا و متفاوت و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید. تعريف : جوايز كيفيت ؛ جوايزي هستند كه براي برخي نتايج حاصل از اجراي...
قیمت : 45,000 ریال تعداد صفحات : 15

پاورپوینت جوايز كيفيت

پاورپوینت جوايز كيفيت
پاورپوینت جوايز كيفيت   پاورپوینت جوايز كيفيت دارای 22 اسلاید  مفید، مختصر با ظاهری زیبا و متفاوت و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید. جوايز كيفيت ج وايز و پاداشهايي هستند كه براساس برخي از جنبه‌هاي كيفي عملكرد يك سازمان...
قیمت : 52,000 ریال تعداد صفحات : 22


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: