مجموعه حسابداري حسابرسی
پشتیبانی آنلاین
گروه محصول -> -> حسابداری

مجموعه حسابداري حسابرسیقیمت: ۶۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 326     کد محصول :2854      حجم فایل:26,62 MB      نوع فایل :zip کتاب مجموعه حسابداري حسابرسی( رشته حسابداری)

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور95

انتشارات سنجش دانش با پاسخ گویی به سوالات کنکور جداي از نیاز به بار علمی، نیازمند یک مهارت شیوه خاص در تست زنی نیز می باشد. لذا در این خصوص سعی شده مطالب این کتاب به گونه اي طرح ریزي و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

دانلود کتاب مجموعه حسابداري حسابرسی (رشته حسابداری)

 

فصل اول:حرفه حسابرسی 
 
تعریف حسابرسی 
یکی از انواع حسابرسی که در این مجموعه بیشتر راجع به آن بحث مـیشـود، حسابرسـی صـورتهـاي مـالی واحـدهاي
تجاري میباشد. حسابرسی صورتهاي مالی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارك حسابداري و سـایر شـواهد زیـر
بناي صورتهاي مالی
رسیدگی حسابرسان مستقل
مبناي گزارش حسابرسی را فراهم میآورد. حسابرسان هرگز بدون اجراي رسیدگی نسبت به مطلوبیت ارائه صـورتهـاي
مالی اظهار نظر نمیکنند. شواهد گردآوري شده توسط حسابرس در طول رسیدگی نیز اثبات خواهد کرد که دارایـیهـاي
مندرج در ترازنامه واقعاً وجود دارند، شرکت مالک این داراییهاست و ارزیابی آنها بر اساس اصول عمومی پذیرفته شـده
حسابداري انجام شده است یا خیر. حسابرسان همچنین شواهدي جمعآوري میکنند که نشان دهـد تمـام بـدهیهـا در
ترازنامه منعکس شدهاند، فروشهاي منعکس در صورت سود و زیان واقعاً اتفاق افتادهاند و کالاهاي فروش رفته عملاً براي
مشتریان ارسال شدهاند و بهاي تمام شده و هزینههاي ثبت شده در دفاتر، مربـوط بـه دورهي جـاري مـیباشـند و تمـام
هزینه هاي تحقق یافته به حساب گرفته شده اند. 
اعتبار ده به صورتهاي مالی 
اعتبار دادن به صورتهاي مالی به معنایی ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکاي آن تهاس . اعتباردهی شامل دو
مرحله است : مرحلهي اول شامل اجراي رسیدگی (یا حسابرسی) توسط حسابرس است و مرحله دوم شامل ارائه گـزارش
حسابرسی است که بر اساس رسیدگیهاي انجام شده در مرحله اول صورت میگیرد. 
وظیفهي حسابرس مستقل در ارائه گزارش نسبت به صورتهاي مالی، اعتبار بخشیدن به آنهاسـت، بـدین وسـیله افـراد
خارج از شرکت مانند سهامداران ، اعتبار دهندگان، دولت و سایر اشخاص ثالث میتوانند به صورتهاي مالی اتکا کنند. 
به دلیل احتمال اشتباهات تصادفی، تخطی از اصول حسابداري، تعصب ناآگاهانه و تحریف عمومی توسط مـدیریت واحـد
تجاري، صورتهاي مالی سالانه حسابرسی نشده بسیار کمتر از صورتهایی قابل اتکاست کـه توسـط حسـابرس مسـتقل
رسیدگی شده اند.

نکات کلیدی 
1 . اعتبار دادن به صورت يها یمال يبه معنا میا یجاد اط ینان از مطلوب یت ارائه و قابل يت اتکا . آنهاست 
2. هدف از انجام حسابرسی صورت يها یمال ، تعیین مطابقـت نحـوه تهیـه صـورت يهـا یمـال یبـا اصـول پذ رفتـه شـده
يحسابدار . است 
3. حسابرسی یعمل یات عبارت است از بررسی قسمت يها یخاص از سازمان به منظور سنجش نحوهي آنعمل ها 
4. مهمترین استاندارد عمومی میحسابرس ی، استقلال باشد. 
5. مفهوم استقلال، مطلق ن هی یست و چ حسابرسی مدعینم یتواند باشد که نسبت به صاحب کـار خـود اسـتقلال کامـل
دارد. 
6. عدم ارائه کاربرگها به صاحب یکار ، تخط هییاز آ يان رفتار حرف زینممحسوب یشود را کاربرگها امـوال حسابرسـان
مستقل هستند.

 

سؤالات طبقه بندي شده فصل اول 
 
 -1 طبق استانداردهاي متداول حسابرسی، حسابرس در تصم يریگمی نسبت به درج یا عدم درج اشکالاتی که
یدر ضمن رس یدگ يها يو دیکشف م ،گرد یناگز ر از سنجش اهمیت موارد اشکال میباشد در سنجش اهمیت
زیکدام بیک از عوامل یر یش از سا یر موارد تأث رگذار خواهد بود؟ 
الف) اهداف موردنظر مراجع تصم گی یم رنده در انتخاب حسابرس 
یب) ر یسک ذات مرتبط با سرفصلی از صورت يها یمال یدگیمورد رس که مورد اشکال کشف شده توسط حسابرس به
آن سرفصل مربوط میشود. 
ج) ضرائب وحد نصابهایی که توسط انجمن يها ياحرفه تع تیی ین و در اخ ار حسابرسان قرار م یگی رد. 
د) قضاوت حرفهيا حسابرس در مورد میزان تأثیر یناش از مطلع شدن استفاده کنندگان از صورت يها یمال در مـورد
اشکال مشاهده شده بر تصم ای یمات شان 
 -2 حقالزحمه حسابرسان مستقل به کدام روش تع میی ین شود؟ 
يالف) درصد از فروش 
يب) درصد از سود خالص 
ج) مبلغ مقطوع ی يا درصد از سود خالص، هر کدام که بیشتر باشد. 
د) مبلغ مقطوع و یا مبلغ براساس ساعات کار طبق تعرفه مشخص نرخ ساعت کار 
 -3 یآغاز و پا ان « یفرآ يزیرند برنامه یحسابرس » یبه ترت ب، کدام است؟ 
الف) قبول صاحب کار – یپا ان کار حسابرسی 
ب) امضاء موافقت ینامه حسابرس – امضاء گزارش حسابرس 
ج) بازدید از محل کار صاحب کار – ارائه گزارش حسابرسی 
ید) تصم م به قبول صاح جدب یکار د – یامضاء و تحو ل گزارش حسابرسی حسابرسی « 31 »
 
 -4 در استانداردهاي یحسابرس ی، از عبارات ینظ ر : « يزیربرنامه یکاف » ، « یشناخت کاف » و «شـواهد کـافی»
استفاده شده است تصم يریگمی در مورد « تیکفا » مستلزم ................... است. 
یالف) بررس و مشاهده یب) صلاح ت و دانش 
ج) مشاوره با صاحبنظران د) قضاوت حرفهيا حسابرس 
 -5 یمع ار مورد استفاده در حسابرسی صورت يها یمال ، کدام است؟ 
الف) عرف ب) قانون موضوعه 
ج) اصول پذیرفته شدن حسابداري ید) اصول پذ رفته شده حسابرسی

 

پاسخ سؤالات طبقه بندي شده فصل اول 
 
 -1 گز ينه د)؛ طبق تعر یف اه یت مبن یبر تحت تأث ر قراردادن تصمیمات استفاده کنندگان 
 -2 گز ينه د)؛ حقالزحمه حسابرسان نبای ید وابسته به نتا ج حاصل از عملیات باشد. 
 -3 یگز ينه هید)؛ فرآ يزیرند برنام یحسابرس یبا تصم م به قبول صاح جدب یکار د شـروع و بـا امضـاء و تحویـل گـزارش
یحسابرس ییخاتمه م ابد. 
 -4 یگز ينه ) د 
 -5گز ينه ج)؛ معیار مورد استفاده در حسابرسی صورت يها یمال ، اصولی پذ یرفته شده حسابداري است .


Pdfنوع فایل:

  سایز: 26.6mb

 تعداد صفحه:326

قیمت65000ریال

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود مجموعه حسابداري حسابرسی رشته حسابداری   دانلود مجموعه حسابداري   حسابرسی  رشته حسابداری   دانلود   مجموعه حسابداري   حسابرسی رشته حسابداری   تعریف حسابرسی    کسب درآمد اینترنتی    کسب درآمد از اینترنت    فروشگاه فایل   فروشگاه فایل پدیده   فروشگاه پدیده   همکاری در فروش فایل    سیستم فروشگاه دهی    کارافرینی   کسب و کار   کارافرینی وکسب درامد   


محصولات مرتبط

قانون بودجه سال 1385 کل کشور

قانون بودجه سال 1385 کل کشور
قانون بودجه سال 1385 کل کشور   قسمت اول : ماده واحده و تبصره ها : تبصره 1-22   قسمت دوم : جداول کلان : جدول خلاصه بودجه کشور خلاصه بودجه دستگاه های اجرائی جدول خلاصه درامد و هزینه های دولت جدول براورد اعتبارات هزینه ای جدول براورد اعتبارات تملک دارایی های...
قیمت : 60,000 ریال تعداد صفحات : 130

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری
  اصول حاکم بر اسناد تجاری   توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي كه گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوين ضوابط و مقررات خاصي،...
قیمت : 17,000 ریال تعداد صفحات : 24

صورت های مالی شرکت آبسال

صورت های مالی شرکت آبسال
pdf     تاريخچه فعاليت شركت شركت آبسال در تاريخ 1335/11 /7تحت شماره 5501به نام شركت سهامي لعاب ايران سهامي خاص ( در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده و در تاريخ 1339/3/3شروع به بهره برداري نموده است . در سال 1345نام شركت به شركت سهامي اونيورسال و در سال 1362به...
قیمت : 80,000 ریال تعداد صفحات : 50

نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور

نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور
PDF       بيشك، همة ما قبول داريم كه توسعة كشور بدون ارائـة گسـتردة خـدمات حسـابداري و وجود حسابرسان ممكن نيست. همة ما قبول داريم كه توسعه، متضمن كنترل و نظارت اسـت و قبول داريم كه جامعة حسابداري و حسابرسي كشور، در اِعمال چنـين نظـارتهـايي و در...
قیمت : 30,000 ریال تعداد صفحات : 14


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: