مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی
پشتیبانی آنلاین
گروه محصول -> -> مدیریت

مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتیقیمت: ۵۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 236     کد محصول :2583      حجم فایل:19,56 MB      نوع فایل :zipمدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی


توضیحات محصول :کتاب های خلاصه منابع  رشته مدیریت دولتی همراه با مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها
فصل اول : کلیات 
مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پروش نیروي انسانی بهمنظور نیل به اهداف سازمان تعریف 
کرده اند.

منظور از منابع انسانی یک سازمان، تمام افرادي است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند و منظور از
سازمان، تشکیلات بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نیتی خاص و براي نیل به اهدافی مشخص بهوجود آمده است. 
نقش مدیریت منابع انسانی نخست، تشـخیص اسـتعدادهاي بـالقوه نیروهـاي شـاغل در سـازمان و سـپس فـراهم آوردن
امکاناتی براي شکوفایی آنهاست. 
امروزه شاهدیم که مدیریت منابع انسانی در طرح ریزي برنامـههـاي مهـم و اسـتراتژیک مشـارکت فعـالی دارد و تغییـر و
تتحولا سریع و پیچیدهتر شدن محیط ازجمله عوامل مهمی هستند کـه در گسـترش نقـش مـدیریت منـابع انسـانی در
سازمانها مؤثر بوده اند. 
وظایف مدیریت منابع انسانی 
ـ نظارت بر استخدام در سازمان بهطوري که این امر در چهارچوب قانون و مطابق با قوانین و مقررات انجام گیرد و حق و
حقوق قانونی متقاضیان مشاغل پایمال نگردد. 
ـ تجزیه و تحلیل مشاغل بهطوري که ویژگی هاي هریک مشخص و معین گردد. 
ـ برنامه ریزي براي تأمین نیروي انسانی موردنیاز سازمان. 
ـ کارمندیابی، یعنی شناسایی کسانی که شرایط کافی را براي استخدام ددر سازمان ارا هستند. 
ـ انتخاب و استخدام بهترین و شایسته ترین نیروهاي ممکن براي تصدي مشاغل در سازمان. 
ـ طراحی و تنظیم برنامه هایی که ورود کارکنان جدید به سازمان را تسهیل و به ایشان کمک میکند تـا جایگـاه صـحیح
سازمانی و اجتماعی خود را در آن بیابند. 
ـ آموزش کارکنان؛ 
ـ تربیت مدیر؛ 
ـ طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان؛ 
ـ طراحی سیستم پاداش؛ مدیریت منابع انسانی « 13»
 
ـ طراحی سیستم حقوق و دستمزد؛ 
ـ وساطت میان سازمان و سندیکاهاي کارگري؛ 
ـ طراحی سیستمی براي رسیدگی به خواستهها یا شکایات کارکنان؛ 
ـ طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار؛ 
ـ طراحی سیستم انضباط. 
تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی 
فلسفه نوین مدیریت منابع انسانی، ساختار و سازماندهی آن به شـکل امـروزي همگـی نتیجـهي تعامـل میـان مجموعـه
حوادث و تحولاتی است که با وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان(حدود سال 1760) آغاز شده است و تـا بـه امـروز ادامـه
دارد. عوامل مؤثر در شکلگیري مدیریت منابع انسانی بهصورت امروزي آن را می توان بدین صورت بیان نمود : 
1. پیشرفت و تحول سریع تکنولوژي و تخصصی شدن مشاغل دراثر انقلاب صنعتی؛ 
2 . اوجگیري نهضتهاي کارگري و ظهور اتحادیهها که به نمایندگی ازطـرف تمـام کـارگران بـا کارفرمایـان وارد مـذاکره
شدند؛ 
3. مدیریت علمی؛ 
4. روانشناسی صنعتی؛ 
5. ظهور و ورود متخصصان و کارشناسان نیروي انسانی به صحنه و انجام مجموعهاي از وظایف تخصصی در زمینـههـایی
ازقبیل استخدام، رفاه کارکنان، قیمتگذاري کار، ایمنی، آموزش، و خدمات پزشکی و ایجاد حوزه خاصی در سازمان براي
نظارت بر این فعالیتها؛ 
6. مکتب روابط انسانی. 
مجموعه تست 
1. طراحی مشاغل به فنونی گفته میشود که هدف آن: 
الف) تخصصی کردن بیشتر مشاغل است. 
ب) غیر تخصصی کردن بیشتر مشاغل است. 
ج) متنوع کردن مسئولیتها به مشاغل است. 
د) مشخص کردن وظایف و مسئولیتها ي مشاغل است. 
2. براي جلوگیري از خود بیگانه شدن افراد در سازمان تدابیري به کار میبرنـد، کـاراترین تـدبیر در سـطح
فردي کدام است؟ 
الف) گسترش شغلی job Enlargement 
ب) گردش شغلی job Rotation
ج) غناي شغلی job Enrichment 
د) گروههاي کاري منسجم Integrated Workteams 
3. در غنی سازي شغل (job Enrichment ) تلاش میشود که........ 
الف) کسالت ناشی از تکراري بودن یک وظیفه ساده از میان برود. 
ب) فرد در مشاغل گوناگون به کسب تجربه پرداخته و در کار خود از تنوع برخوردار گردد. 
ج) شغل با معنی و داراي اختیارات کافی بوده و زمینهاي مناسب براي رشد شاغل باشد. 
د) شغل غنی شده و داراي وظایف متعدد، متنوع و بسیار گسترده باشد. 
4. در توسعه شغل job Enrichment کوششها بر آنست که...... 
الف) با افزودن وظایفی شغل را توسعه داده و از حالت یکنواختی و ملالت بار بودن خارج کرد. 
ب) شغل توسعه یافته و اختیارات مدیریتی به آن تفویض گردد. 
ج) فرد در مشاغل گوناگون و توسعه یافته به کسب تجربیات جدید بپردازد. 
د) شغل غنی و گسترده گردد و برنامهریزي امور به دوش شاغل نهاده شود. «208» مجموعه مدیریت 
5. مدیر لیبرال در طراحی شغل به ترتیب زیر عمل میکند. 
الف) ساده و تخصصی کردن کار و استفاده از شرح شغل دقیق و روشن 
ب) تعریف جزئیات نحوه انجام کار و ساده کردن کار 
ج) به کارگیري گسترش و غناي شغلی و تعریف کلی شغل 
د) استفاده از شرح شغل دقیق و روشن و تعریف جزئیات نحوه انجام کار 
6. بدیهی ترین نمونه طراحی شغل با دیدي مبتنی بر تکنولوژي و مهندسی با استفاده از کدام مورد زیر مسیر
است ؟ 
الف) مدل تقویت شغلی ب) مدل ویژگ یهاي شغلی 
ج) مدل ساده سازي کار د) مدل گردش شغلی 
7. با افزودن اختیارات، نظارت، برنامهریزي و تصمیمگیري به شغل اصطلاحاً آن را...... 
الف) بارور ساختیم ب) توسعه دادیم 
ج) غنی ساختیم د) گسترش بخشیده ایم 
8. براي غنا بخشیدن به یک شغل از.......... استفاده میشود. 
الف) تجزیه عمودي ب) تجزیه افقی ج) تلفیق عمودي د) تلفیق افقی 
9. توسعه شغلی عبارت است از افزایش......... در یک شغل. 
الف) امکان پیشرفت مشاغل ب) تنوع کار و آموزش 
ج) وظایف و مسئولیتهاي عمودي بیشتر د) وظایف و مسئولیتهاي همسطح بیشتر 
10. هدف اصلی غنی سازي شغل عبارت است از 
الف) افزایش امکانات شغلی 
ب) افزایش حقوق و دستمزد 
ج) افزایش حیطه نظارت 
د) تقویت انگیزه و افزایش مشارکت کارکنان در امور سازمان و مدیریت


 

نوع فایل:PDF

سایز:  19.5kb

 تعداد صفحه: 236

قیمت:55000: ریال

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی   دانلود   مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی   تشـخیص اسـتعدادهاي بـالقوه    نیروهـاي شـاغل وظایف مدیریت منابع انسانی    تأمین نیروي انسانی کارمندیابی   طراحی سیستم حقوق و دستمزد   مدیریت منابع انسانی     


محصولات مرتبط

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار
پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار   پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار دارای 280 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی مدیریت) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید. اهداف درس آشنايي دانشجويان...
قیمت : 219,000 ریال تعداد صفحات : 280

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان
پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان   پاورپوینت نظام روابط  کار در سازمان دارای 24 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید. مقدمه روابط کارعبارت است ازچگونگی تنظیم روابط کارگرو کارفرما و...
قیمت : 79,000 ریال تعداد صفحات : 24

پاورپوینت نظارت بر عملكرد مديران

پاورپوینت نظارت بر عملكرد مديران
پاورپوینت نظارت بر عملكرد مديران   پاورپوینت  نظارت بر عملكرد مديران دارای 57 اسلاید (ویژه رشته های مدیریت) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید. تقريباً هر سازماني داراي يك سيستم مديريت عملكرد...
قیمت : 99,000 ریال تعداد صفحات : 57

پاورپوینت مديريت مالي 1

پاورپوینت مديريت مالي 1
پاورپوینت مديريت مالي 1   پاورپوینت مديريت مالي 1 دارای 305 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی مدیریت) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید. هدف کلي درس: آشنائي با تکنيکهاي حداکثر کردن ثروت و استفاده...
قیمت : 219,000 ریال تعداد صفحات : 305


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: