میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC
پشتیبانی آنلاین
گروه محصول -> -> مدیریت

میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMCقیمت: ۱۸۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 384     کد محصول :4041      حجم فایل:639,86 KB      نوع فایل :zipمیزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC 

 

چکیدة

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی» 

در محدودة زمانی سال ۱۳۸۶ و در قلمرو مکانی شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی در تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان آشنائی مدیران با این مفهوم و استفاده ازراهکارهای آن در تدوین استراتژی بازاریابی شرکت هایشان می باشد.

 با توجه به چارچوب‌های نظری تحقیق در حوزه های مخاطب ،محتوای پیام و رسانه ها ، پژوهش

حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که در میان ۵ شاخص IMC  و بازاریابی مدرن ، کدام شاخص ها در حوزه بازاریابی در ایران اجرا شده و یا قابل اجرا می باشند و کدام شاخص ها با توجه به تفاوت های فرهنگی ایران با کشورهای غربی که مهد تمدن بازاریابی هستند ، غیر قابل اجرا هستند؟

به همین منظور ۴ فرضیه به شرح ذیل تدوین گردید :

۱ ـ تعیین میزان آشنائی مدیران بازاریابی با مفهوم تعامل با مشتریان نهایی.

۲ ـ تعیین میزان آشنائی مدیران بازاریابی با مفهوم یکپارچه کردن ابزارهای ارتباطی.

۳ ـ تعیین میزان تمایل مدیران بازاریابی به استفاده از تکنیک های پیشبرد فروش .

۴ ـ تعیین میزان تمایل مدیران بازاریابی به استفاده از تاکتیک های روابط عمومی به جای تبلیغات .

تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها ، جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایش می‌باشد.

جامعة  آماری این تحقیق متکی به جمع‌آوری داده‌ها از مدیران ارشد بازاریابی بوده است.به منظور گردآوری اطلاعات ، پرسش‌نامه ای‌ با ۲۷ سؤال طراحی گردید که برای تمام مدیران بازاریابی شرکت های تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در تهران به صورت حضوری توسط شخص محقق برده شد .

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ، ابتدا داده‌های تحقیق از پرسش‌نامه‌ها استخراج و در رایانه ثبت شد و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در بخش روش‌های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت مدیران بازاریابی شرکت های مواد شوینده و بهداشتی جوان ، تحصیلات کارشناسی و از هر دو جنس زن و مرد می باشند.در این شرکت ها به تعیین مشخصات مشتریان بالقوه قبل از تولید یک محصول جدید ،برقراری ارتباط طولانی با مشتریان و آگاه فرض کردن آنها ، انتخاب گروه بازاریابی مجزا برای هر نام تجاری،ایجاد صمیمیت بین اعضاء ، مشتری فرض کردن کارکنان شرکت ، ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت توسط کارکنان ، تلاش برای همکاری بین واحدهای متفاوت شرکت در جهت یکیارچه کردن اهداف شرکت ، توجه به پایگاه اجتماعی مخاطبان برای درک بهتر ییام ها ،تبلیغ محصول ویژه در رسانه هایی با مخاطب محدود ،توجه به تبلیغات رقبا ، سنجش رابطه بین میزان تبلیغات و میزان فروش و استفاده از تکنیک پیشبرد فروش ، در حد متوسط و پایینی توجه می شود .به منظور اتخاذ تصمیم های اساسی در مورد محصولات به ترتیب مدیران بازاریابی ، فروش ،تبلیغات ، روابط عمومی و نام تجاری[۲] شرکت دارند و برای تدوین استراتژی بازاریابی و تولید یک محصول جدید به تمام فاکتورها در حد یکسانی توجه می شود .

شرکت های شوینده و بهداشتی به اصلاح روش های بازاریابی مرسوم شرکت ،دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری های اساسی ، توجه به تمایز محتوایی پیام ها در زمان انتخاب رسانه مورد نظر ، توجه به بازخورهای مخاطبان و تاٌثیرگذاری آن بر روی سیاست گذاری آینده  در حد زیاد و قابل قبولی می باشد .

در این شرکت ها میزان اهمیت به تولید محصول ویژه ، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و داشتن شعار تبلیغاتی با موضوع جهانی بسیار ناچیز می باشد .

فهـرسـت مطالب

 

 عنوان‌                                                       صفحه

چکيده     

 مقدمه‌ 

فصل‌ اول‌: كليات‌ 

1-1-‌ بيان مسئله‌ ‌               5

2-1ـ اهمیت تحقیق              5

3ـ1ـ اهداف‌ تحقیق ‌             1

4ـ1ـ فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌         11

5ـ1ـ جامعة‌ آماري‌   11

6ـ1ـ روش‌ تحقيق‌    15

7ـ1ـ تكنيك‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش‌)       16

8ـ1ـ روش‌ تجزيه‌ و تحليل‌ اطلاعات‌        16

9ـ1ـ موانع‌ تحقيق‌    17

10-1-پیشینه تحقیق            17

 

11-1- مبانی نظری              18

1-11-1- نظریه جريان دو مرحله اي       18

2-11-1-  نظریه استحكام       18

3-11-1- نظریه استفاده- رضايتمندي     18

4-11-1-  نظریه سلسله مراتب تأثيرات ارتباطي    19

5-11-1- نظریه پذيرش          19

6-11-1- نظریه انگيزشي       20

7-11-1- نظریه هاي خصيصه منفرد       20

8-11-1- نظریه شخصيتي چند خصيصه اي          21

9-11-1-  نظریه هاي مخاطب شناسي  22

 

فصل‌ دوم‌: بررسي‌ ادبيات‌

بخش‌ اول‌:

1ـ1ـ تعریف واژگان‌    28

                1ـ1ـ1- مفهوم ارتباط         28

                2ـ1ـ1- مفهوم‌ ارتباطات      30

                 3ـ1ـ1- مفهوم‌ بازاریابی     31

                 4ـ1ـ1- مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی      34

                 5ـ1ـ1- مفهوم‌ مدیریت بازاریابی       34 

                  6ـ1ـ1- مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی       35                         7ـ1ـ1- مفهوم‌ رسانه ها   37

                 8ـ1ـ1- مفهوم‌ تبلیغات      38

                 9ـ1ـ1- مفهوم‌ پیشبرد فروش         41

                 10ـ1ـ1- مفهوم‌ فروش مستقیم      43

         11 ـ1ـ1- مفهوم‌ فروش شخصی             44

         12 ـ1-1- مفهوم‌ روابط عمومی    44

         13 ـ1ـ1- مفهوم‌ حمایت مالی    47

         14 ـ1ـ1- مفهوم‌ فروش رابطه ای             47

بخش‌ دوم‌

1ـ2ـ سیر تحولات بازاریابی      48

2ـ2ـ دوران تکامل مدیریت بازاریابی        55

3ـ2ـ فلسفه های مدیریت بازاریابی       57

                  1-3ـ2ـ گرایش تولید        60

                          2-3ـ2ـ گرایش محصول        60

                          3-3ـ2ـ گرایش فروش          60

          4-3ـ2ـ گرایش بازاریابی           61

          5-3ـ2ـ گرایش بازاریابی اجتماعی           67

4ـ2ـ تعاریف بازاریابی            68

5ـ2ـ ابعاد تعاریف بازاریابی      70

                  1-5ـ2ـ نیازها و خواسته ها           71

                              2-5ـ2ـ مبادله   72

                            3-5ـ2ـ بازار        72

6ـ2ـ ابعاد گوناگون Marketing             73            

         1-6ـ2ـ بازارگرایی        73

                 2-6ـ2ـ بازارشناسی        73

                 3-6ـ2ـ بازاریابی             74

                 4-6ـ2ـ بازارسازی           74

                 5-6ـ2ـ بازارگردی            75

             6-6ـ2ـ بازارسنجی              75

                             7ـ6ـ2ـ بازارداری             79

                             8ـ6ـ2ـ بازارگرمی            79

                           9ـ6ـ2ـ بازارگردانی            79

7-2-شش گام برنامه بازاریابی            77

بخش‌ سوم:

1ـ3ـ بازاریابی نوین   79

 2ـ3ـ ماهیت ارتباطات بازاریابی            84

3-3- مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی   87

4-3- فرآیند برنامه ریزی IMC   90

5ـ3ـ اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC)        91

6 ـ3ـ فاکتورهای رشدIMC     92

7 ـ3ـ ارتباطات بازاریابی وIMC  93

8 ـ3ـ پنج فاکتور کلیدیIMC    96

9 ـ3ـ  اهداف IMC   98

10ـ 3ـ ویژگی های اصلی IMC............................................................................................... 99

11ـ3ـ آمیخته تبلیغات وIMC................................................................................................. 100

12 ـ3ـ به سوی یکپارچگی...................................................................................................... 101  

13 ـ3ـ نقش IMC در بازاریابی مدرن(5 گام)........................................................................ 106

14-3-بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی.............................................................. 107

15 ـ3ـ آینده بازاریابی مبتنی بر IMC......................................................................................113

16 ـ3ـ فرآیند هشت مرحله ای IMC.....................................................................................116

17 ـ3ـ فرآیند IMC (گونرینگ ) ...........................................................................................120

18 ـ3ـ مراحل توسعه IMC....................................................................................................123

19 ـ3ـ موانع موجود بر سر راه  اجرای IMC ........................................................................127

20 ـ3ـ مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC...........................................................131

بخش‌ چهارم‌:  

1ـ4ـ فرآیند ارتباطات در IMC ...............................................................................................139

                  1-1ـ4ـ عناصر فرآیند ارتباط........................................................................................139

          2-1ـ4ـ مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان ...................................................140

          3-1ـ4ـ مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان (9 مرحله )...................................... 147

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:هدف اصلي اين تحقيق شناسایی میزان آشنائی مدیران با این مفهوم و استفاده ازراهکارهای آن در تدوین استراتژی بازاریابی شرکت هایشان می باشد.با فرمت ورد و تنظیم شده در384 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت می باشد.  


محصولات مرتبط

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار
پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار   پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار دارای 280 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی مدیریت) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید. اهداف درس آشنايي دانشجويان...
قیمت : 219,000 ریال تعداد صفحات : 280

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان
پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان   پاورپوینت نظام روابط  کار در سازمان دارای 24 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید. مقدمه روابط کارعبارت است ازچگونگی تنظیم روابط کارگرو کارفرما و...
قیمت : 79,000 ریال تعداد صفحات : 24

پاورپوینت نظارت بر عملكرد مديران

پاورپوینت نظارت بر عملكرد مديران
پاورپوینت نظارت بر عملكرد مديران   پاورپوینت  نظارت بر عملكرد مديران دارای 57 اسلاید (ویژه رشته های مدیریت) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید. تقريباً هر سازماني داراي يك سيستم مديريت عملكرد...
قیمت : 99,000 ریال تعداد صفحات : 57

پاورپوینت مديريت مالي 1

پاورپوینت مديريت مالي 1
پاورپوینت مديريت مالي 1   پاورپوینت مديريت مالي 1 دارای 305 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی مدیریت) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید. هدف کلي درس: آشنائي با تکنيکهاي حداکثر کردن ثروت و استفاده...
قیمت : 219,000 ریال تعداد صفحات : 305


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: