کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات
پشتیبانی آنلاین
گروه محصول -> فنی و مهندسی

کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعاتقیمت: ۷۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 489     کد محصول :2920      حجم فایل:34,37 MB      نوع فایل :rarکتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات 

 

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95

توجه:در پاسخ گویی به سوالات کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به یک مهارت خاص در تست زنی نیز می باشد در فروشگاه فایل پدیده سعی شده برای مطالب کتابهای خلاصه منابع تمام رشته ها این موضوع اجراگرد د. پس مطالب این کتابها طوری برنامه ریزی و تالیف شده که دانشجو هم مطالب کتاب را خوب یاد می گیرد وهم در تست زنی مهارت کافی پیدا می کند.

  توضیحات محصول :در فروشگاه فایل پدیده می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها ومطالب روانشناسی و... را دانلود کنید.

دانلود کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات

 

فصل اول : آمار توصیفی 
کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود: 
الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموري از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان
محصولات کشاورزي و صنعتی و ... . 
ب) به معنی روشهایی براي جمعآوري، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددي درباره موضوعی. 
این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت «الف» که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم
پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1ـ مفاهیم اولیه 2ــ مشـخص کننـدههـاي مرکـزي 3ــ
مشخصکنند ههاي پراکندگی 4ـ مشخصکنندههاي نسبی پراکندگی میپردازیم. 
مفاهیم اولیه 
علم آمار: به مجموعهاي از روشها و مراحل مختلف که براي جمعآوري اطلاعات اولیه، دسـته بنـدي دادههـا و تجزیـه و
تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها بهکار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم می : شود 
1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهاي آماري است که شامل جمعآوري اطلاعات، دستهبندي آنهـا و در انتهـا نمـایش
این دادهها می . باشد 
2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهاي آماري است که در آن اطلاعات بهدست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیـه و
تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم . میدهند 
جمعیت (جامعه آماري): مجموعه تمام عناصري که حداقل داراي یک ویژگی مشترك هستند و در یک زمـان مشـخص
یا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماري . میگوییم 
مثال: جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداري در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی
که از این لحظه به بعد در بیمارستانهاي ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و ... همگی معرف یک
جامعه آماري میباشند. 
جامعه آماري به دو دسته تقسیم می : شود 
1ـ جامعه متناهی: جامعهاي که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده . میشود « 10» آمار و احتمال 
2 ـ جامعه نامتناهی: جامعهاي که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده میشود و خـود بـه دو دسـته: 
جامعه نامتناهی شمارشپذیر و جامعه نامتناهی شمارشناپذیر تقسیم . میشود 
تذکر: اگر جامعهاي متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان . میدهیم 
مثال: مجموعه دانشجویان رشتههاي حسابداري و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نوزادانی کـه از
این لحظه به بعد در بیمارستانهاي ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارشپذیر و مجموعه تمـامی نقـاط
درون یک دایره یک جامعه نامتناهی شمارشناپذیر میباشد. 
نمونه: بخشی از جامعه آماري را نمونه میگوییم یا بـه بیـان دیگـر هـر زیرمجموعـهاي از جامعـه آمـاري را یـک نمونـه
میگوییم. نمون ه به دو دسته تقسیم می شود  :
نمونه ساده: نمونهاي است که شخص آمارگر در انتخاب آن میل و سلقیه خود را اعمال کرده است. 
نمونه تصادفی: نمونهاي است که میل و سلیقه شخص آمارگر در انتخاب آن دخالت ندارد. 
تذکر: تمامی عناصریک جامعه آماري براي انتخاب شـدن بـه عنـوان عضـوي از نمونـه تصـادفی داراي شـانس یکسـانی
. میباشند 
تذکر: در علم آمار نمونههاي ساده فاقد ارزش میباشند و در این کتاب منظور از نمونه همان نمونههاي تصـادفی اسـت. 
در صورت متناهی بودن نمونه، تعداد عناصر نمونه را اندازه یا حجم نمونه گویند و با حرف n نمایش . میدهند.

تست هاي احتمالا  ت
 :با است برابر P(A U B) است . P(B) / =0 4 و P(A) / =0 2 ،B و A مستقل شآمد پی دو براي 1- 
 68/0 (4 52/ (3 08/0 (2 (6/0 1
 -2 به چند طریق میتوان 5 نفر را روي 5 صندي در یک ردیف نشاند به طوري که دو نفر خاص هرگز در کنـار
هم قرار نگیرند؟ 
 48 (4 24 (3 72 (2 130 (1
 -3 به طوري کلی 20 % از لیوانهاي بلور تولید شده در یک کارخانه غیر استاندارد هسـتند. هریـک از اقـلام
پس از تولید کنترل شده و به دو گروه استاندارد و غیر استاندارد طبقهبندي میشوند. اگر مـأمور کنتـرل در
تشخیص هر یک از دو گروه 10% اشتباه کند، چه درصدي از لیوانها را استاندارد طبقهبندي خواهد نمود؟ 
 74 (4 90 (3 72 (2 80 (
1

Pdfنوع فایل:

  سایز: 34.3mb

 تعداد صفحه:489

قیمت70000ریال

 برای خرید دیگر منابع رشته ها به فروشگاه فایل پدیده لینک پایین مراجعه نمایید.  

 http://yourpadideh.forushgahfile.com

 yourpadideh.forushgahfile.com/all.shtml  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات    دانلود کتاب   آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات    دانلود   کتاب   آمار احتمال   رشته مهندسی فناوری اطلاعات   کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها    دانلود کتاب تست دانشجویی   دانلود پروژه ومقاله   کسب درآمد اینترنتی    کسب درآمد از اینترنت    فروشگاه فایل   فروشگاه فایل پدیده   فروشگاه پدیده   همکاری در فروش فایل    سیستم فروشگاه دهی    کارافرینی   کسب و کار   کارافرینی وکسب درامد   خرید آنلاین  


محصولات مرتبط

کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات
کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات  توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95 توجه:در پاسخ گویی به سوالات کنکور علاوه بر بار...
قیمت : 25,000 ریال تعداد صفحات : 63

کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات
کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات  توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95 توجه:در پاسخ گویی به سوالات کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به...
قیمت : 60,000 ریال تعداد صفحات : 417

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها 2 رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها 2 رشته مهندسی فناوری اطلاعات
کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم)  :توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95 توجه:در پاسخ گویی به سوالات کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به یک...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 236

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب  تجزیه و تحلیل سیستم ها   (قسمت اول)  رشته مهندسی فناوری اطلاعات
 کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)  :توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95 توجه:در پاسخ گویی به سوالات کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به یک...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 221


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: